Pozvánka na VH 2024

Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí čp. 120 IČ 60917598 (Zápis v OR Krajského soudu v Hradci Králové 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180)
svolává ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u na 24. 5. 2024 od 17.00 hod. v sokolovně v Klášterci n. Orlicí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
3. Volba předsedajícího VH, sčitatelů, ověřovatelů, zapisovatele, předsedy volební komise
4. Zpráva o činnosti představenstva a.s. a hospodaření
5. Výsledek hospodaření, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora, schválení auditora
7. Schválení:
Odst. A Zprávy o činnosti představenstva a hospodaření
Odst. B Účetní závěrky za rok 2023
Odst. C Návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a jiných vlastních zdrojů
Odst. D Zprávy dozorčí rady a zpráva auditora
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady
9. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva/ místopředsedy představenstva
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a předsedy představenstva
10. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady/předsedy dozorčí rady
11. Závěr

 


Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (dále jen VH) je 24. 4. 2024. Význam
rozhodného dne k účasti na VH spočívá v tom, že právo účastnit se řádné VH a vykonávat na ní práva
akcionáře, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeného v sídle
společnosti.

 


Upozornění:
Náležitosti související s VH jsou k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře 30 dnů před konání VH v pracovních
dnech od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti nebo na www.akcionari.ziva.cz. Akcionář má právo vyžádat
si na vlastní náklady a nebezpečí zaslání kopií.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady konané 24. 5. 2024 a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu: schválení jednacího a volebního řádu VH
Návrh usnesení: - VH schvaluje jednací a volební řád VH ve znění předloženém valné hromadě.
Zdůvodnění: Jednací a volební řád VH dle stanov společnosti byl i v minulosti VH používán. Vychází
z dosavadních zvyklostí. Na programu jednání VH jsou volby členů orgánů a je třeba, aby byla stanovena
pravidla pro volby.

Návrh jednacího řádu a volebního řádu je k seznámení na www.akcionari.ziva.cz.

K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení:
VH volí řídícího VH: Ing. Oldřicha Žďárského;
- zapisovatele: Ing. Pavlu Fišerovou, Klášterec nad Orlicí čp. 247
- osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři), kteří budou zároveň i členy volební komise:
Josef Pácha, Klášterec nad Orlicí 44
Alena Brůnová, Lhotka 14, Klášterec nad Orlicí
- předsedu volební komise: Stanislav Krögler, U Kunvaldu 514, Žamberk
- Ověřovatelé zápisu budou navržení až z přítomných akcionářů na valné hromadě.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a dosavadní praxe společnosti.
Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty.
Za ověřovatele zápisu budou navrženi až z akcionářů přítomných na VH.

K bodu 7 pořadu:

K bodu 7 odst. A
Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu o činnosti představenstva a hospodaření a.s. za rok 2023.
Zdůvodnění: Předkládání zprávy o činnosti představenstva a hospodaření a.s. vychází z dosavadní praxe. Jako
statutární orgán a.s. považuje za svoji povinnost seznámit akcionáře se svou činností a výsledky. Ve zprávě
jsou uvedený podstatné skutečnosti z činnosti představenstva a.s. v roce 2023. Zpráva odráží možnosti a
perspektivy společnosti.

K bodu 7 odst. B

Návrh usnesení: VH schvaluje výsledek hospodaření a.s. a účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění: Ve zprávě o výsledcích hospodaření jsou zachyceny hodnotové údaje a faktický ekonomický
výsledek hospodaření. Je předkládán návrh usnesení na základě výroku auditora a na jeho důkladném
seznámení se s účetnictvím společnosti, kdy konstatuje, že účetní závěrka zachycuje a podává věrný obraz
aktiv a pasiv, nákladů a výnosů k 31. 12. 2023.

K bodu 7 odst. C

VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku a jiných vlastních zdrojů ve výši 1.543,5 tis. Kč
za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 takto:
- na odvod do FKSP 150.000,-- Kč
- zbytek ponechat jako nerozdělený zisk.

Zdůvodnění: Valné hromadě není navrhována výplata dividend ani tantiem s ohledem na současné nejisté
podnikatelské prostředí v resortu zemědělství.

K bodu 7 odst. D

Návrh usnesení: Pro rok 2024 VH schvaluje přednesenou zprávu dozorčí rady a návrh na auditora Ing.
Karla Veverku.
Zdůvodnění návrhu: Zpráva dozorčí rady vychází z dosavadní praxe společnosti i VH. Ing. Karel Veverka
již dlouhou dobu provádí audit a je plně seznámený s chodem firmy a vedením účetnictví.

K bodu 8 pořadu: Volba členů orgánů společností.

Návrh usnesení:
VH volí pana Ing. Jindřich Kalouse, nar. 7. 1. 1963, bytem Klášterec nad Orlicí 188 za člena představenstva
společnosti s účinností od 25. 5. 2024
VH volí pana Pavla Michaličku, nar. 9. 5. 1981, bytem Klášterec nad Orlicí 232 za člena představenstva
společnosti s účinností od 25. 5. 2024
VH volí pana Pavla Mlynáře, nar. 3. 6. 1976, bytem Klášterec nad Orlicí 191 za člena představenstva
společnosti s účinností od 25. 5. 2024
VH volí pana Miloše Rouse, nar. 7. 9. 1977, bytem Klášterec nad Orlicí 211 za člena představenstva
společnosti s účinností od 25. 5. 2024
VH volí pana Ing. Oldřicha Žďárského, nar. 19. 2. 1957, bytem České Petrovice 70 za člena představenstva
společnosti s účinností od 25. 5. 2024
Zdůvodnění: pan Ing. Jindřich Kalous, pan Pavel Mlynář, pan Miloš Rous, pan Pavel Michalička a pan
Ing. Oldřich Žďárský vykonávali dosud funkci člena představenstva a projevili předpoklady pro pokračování
ve zdárném výkonu funkce člena představenstva společnosti.
VH volí paní Ing. Miladu Štefkovou, nar. 26. 6. 1956, bytem Klášterec nad Orlicí 79 za členku dozorčí rady
společnosti s účinností od 25. 5. 2024.
VH volí paní Ing. Pavlu Fišerovou, nar. 21. 9. 1990, bytem Klášterec nad Orlicí 247 za člena dozorčí rady
společnosti s účinností od 25. 5. 2024.
VH volí pana Jiřího Matyáše, nar. 5. 8. 1961, bytem Klášterec nad Orlicí 6 za člena dozorčí rady společnosti
s účinností od 25. 5. 2024.
Zdůvodnění: paní Ing. Milada Štefková, paní Ing. Pavla Fišerová vykonávaly dosud funkci člena dozorčí
rady společnosti a projevily předpoklady pro pokračování ve zdárném výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti. Jiří Matyáš je jedním z akcionářů s nejvyšším počtem jím držených akcií a proto může z pozice
člena dozorčí rady dohlížet na chod hospodaření akciové společnosti.

K bodu 9:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva/místopředsedy
s ……………..………………. – viz www.akcionari.ziva.cz
Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a předsedy představenstva
s ………………………. – viz www.akcionari.ziva.cz
Výše uvedené návrhy na smlouvy o výkonu funkcí členu představenstva jsou v souladu s ustanovením
§ 60 a § 61 zákona o obchodních korporacích, kdy je povinnost vymezit všechny složky odměny a jiných
plnění včetně určení způsobu výpočtu a pravidel pro výplatu a tyto schválit valnou hromadou společnosti.

K bodu 10:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady/předsedy dozorčí
rady s ………………………. – viz www.akcionari.ziva.cz
Zdůvodnění: V souladu s ustanovení § 60 a §61 zákona o obchodních korporacích je povinnost vymezit
všechny složky odměny a jiných plnění včetně určení způsobu výpočtu a pravidel pro výplatu a tyto schválit
valnou hromadou společnosti ve smlouvě o výkonu funkcí členů dozorčí rady a předsedy/kyně dozorčí rady.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2023 (předběžné v tis. Kč):
Aktiva celkem (netto): 207.276 Pasiva celkem: 207.276
Z toho – dlouhodobý majetek: 148.303 Z toho – vlastní kapitál: 144.363
- oběžná aktiva: 57.448 - cizí zdroje: 62.805

Výnosy celkem: 156.934
Náklady celkem: 155.390
Zisk po zdanění: 1.544