Jednací řád VH 2024

Jednací a volební řád pro konání valné hromady ŽIVA zemědělské obchodní, a.s., se sídlem v Klášterci nad Orlicí čp. 120 IČ 60917598
Tento Jednací a volební řád je upraven dle platného znění občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Platí od jeho schválení touto valnou hromadou 24. 5. 2024 až do doby schválení nového jednacího a volebního řádu.


1. Jednaní valné hromady řídí zvolený předsedající (dále řídící) dle programu uvedeného na pozvánce ve znění stanov a jednacího řádu.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na valnou hromadu lze na valné hromadě projednat jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
3. Řídící valné hromady zajistí zvolení zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu.
4. Řídící valné hromady předkládá valné hromadě ke schválení návrhy s možností doplnění z pléna na složení komise:
 volební 3 – 7 členů
 dalších komisí dle návrhu představenstva.
5. Akcionář je oprávněn se zúčastnit, hlasovat a požadovat vysvětlení týkající se akciové společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy.
6. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení
na jedné nebo na více valných hromadách.
7. Hlasování ve věcech valné hromady včetně voleb do orgánů akciové společnosti je veřejné, hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je vyznačen počet hlasů v souladu s článkem 18 odst. 2 stanov akciové společnosti:
V pořadí – kdo je PRO
PROTI
ZDRŽEL se hlasování

Řídící valné hromady má právo v případě viditelné převahy hlasů PRO dát sčítat hlasy PROTI a ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ. Hlasy PRO se na počet přítomných dopočítají.

8. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři včetně plných mocí mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu a.s.
9. Akcionáři jsou povinni v případě vzdálení se z jednání valné hromady odevzdat hlasovací lístek s počtem hlasů u prezence, která přítomnost aktualizuje.
10. Jednání o věci dle pořadu a programu valné hromady uvede řídící. Řídící valné hromady může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů nebo o projednávání více bodů společně.
11. Organizace a řízení voleb 
- Přípravu a řízení vlastního průběhu Voleb zajišťuje volební komise, jejíž členy volí VH.
- Za členy volební komise jsou navrženi sčitatelé hlasů a předseda volební komise schválení valnou hromadou.
- Sčítání hlasů jednotlivých kandidátů zajišťuje takto zvolená Volební komise.
- Žádný z členů Volební komise nesmí být kandidátem do volených orgánů společnosti.
12. Kandidáti na člena orgánů společnosti 

- Kandidátem na člena orgánů společnosti může být každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona a splňuje veškeré podmínky stanovené právním řádem pro výkon funkce voleného orgánu a není dána žádná z následujících překážek výkonu funkce ve smyslu § 46 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, nebo překážka ve smyslu § 63 a následujících zákona o obchodních korporacích a ve smyslu § 153 odst. 1 Občanského zákoníku.
- Návrh kandidátů do představenstva a dozorčí rady je v návrhu usnesení uvedeného na pozvánce.
- Další kandidáty registruje předseda Volební komise až do doby zahájení projednávání bodu 7. programu Valné hromady.
- Přihláška kandidátů do voleb orgánů společnosti je písemná a obsahuje informace o kandidátovi a informace, zda kandiduje do představenstva či do dozorčí rady. Součástí přihlášky je i písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a prohlášení o jeho bezúhonnosti a způsobilosti být volen.
- Přihlášky kandidátů se podávají na formuláři, který je k dispozici u prezence.
- Kandidáti uvedení na pozvánce v návrhu usnesení již přihlášky nepodávají.
- Před hlasováním o členech orgánů a.s. předseda Volební komise kandidáty VH stručně představí.
13. Způsob volby
- Veřejnou, aklamací hlasovacím lístkem, na které je uveden počet hlasů daného akcionáře.
- Hlasování řídí předseda volební komise.
- Předseda volební komise má právo rozhodnout, že bude hlasováno v pořadí: kdo byl proti, kdo se zdržel a poté dopočítat dle počtu přítomných hlasů získaný počet hlasů. Hlasuje se o každém kandidátovi samostatně, v pořadí určeném předsedou volební komise.
14. Podmínky zvolení 

- Do představenstva bude zvoleno prvních pět kandidátů na člena představenstva s nejvyšším počtem získaných hlasů od nadpoloviční většiny přítomných hlasů akcionářů.
- Do dozorčí rady budou zvoleni první tři kandidáti na člena dozorčí rady s nejvyšším počtem získaných hlasů od nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.
- Výsledky voleb vyhlásí předseda Volební komise po sečtení platných hlasů.
- Osoba, která nesplňuje podmínky uvedené v odst. 12 tohoto Volebního řádu nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem orgánu společnosti nestane, i když o tom ve volbách valná hromada rozhodla.
15. Pravidla pro postup při volbě u kandidátů, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů v prvním kole voleb
- V případě, že z důvodu neobdržení nadpoloviční většiny hlasů VH nedošlo ke zvolení
pěti členů představenstva a tří členů dozorčí rady, vyhlásí předseda Volební komise pro tyto nezvolené kandidáty další kolo voleb. Tyto volby se konají veřejným způsobem hlasování, tj. zvednutím hlasovacího lístku s uvedeným počtem hlasů. Hlasování lze provést i v tzv. opačném pořadí, tedy „Kdo je PROTI“, „KDO se ZDRŽEL“.
- Předseda volební komise postupně předkládá VH jména těchto jednotlivých kandidátů, Sestupně dle počtu získaných hlasů v minulém kole a nechává o nich hlasovat.
- Zvolen je ten kandidát, který obdrží hlas od nadpoloviční většiny přítomných akcionářů. 

- V okamžiku zvolení pátého člena představenstva volby do představenstva končí.

- V okamžiku zvolení třetího člena dozorčí rady volby do dozorčí rady končí.
16. O provedené volbě se vyhotoví zápis, který obsahuje výsledky hlasování. Zápis podepisuje předseda volební komise a vše se archivuje. Předseda volební komise seznámí valnou hromadu se zprávou volební komise o volbách členů představenstva a dozorčí rady.
17. Volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva
- Dle Stanov společnosti si zvolení členové představenstva volí na své nejbližší schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
18. Volba předsedy dozorčí rady
- Dle Stanov společnosti si zvolení členové dozorčí rady volí na své nejbližší schůzi ze svého středu předsedu.
19. V případě podání protinávrhu se hlasuje o původním předloženém návrhu představenstva a následně v pořadí podaných protinávrhů. Pokud získal návrh potřebnou většinu, o dalších návrzích se nehlasuje. 

20. Dotazy mohou akcionáři předkládat řídícímu VH písemně do doby stanovené před hlasováním k bodu jednání. Odpovědi na ně je povinen zajistit předseda představenstva, a to dle povahy hned nebo do 30-ti dnů ode dne konání valné hromady.
21. Řídící valné hromady uděluje v průběhu jednání VH slovo akcionářům k podání technické připomínky, protinávrhu, nebo doplňujícího návrhu.
22. Akcionáři mohou požádat o veřejné vystoupení v diskusi, jehož délku určí podle počtu Přihlášených a doby stanovené pro diskusi řídící VH. Diskusní příspěvky, které nebyly vyslyšeny, může diskutující předat písemně představenstvu  akciové společnosti, které se souhlasem předkladatele rozhodne o jejich užití.
23. Do diskuze se akcionář může přihlásit zvednutím ruky a vystoupit až po udělení slova řídícím VH. Řídící uděluje slovo v pořadí jím stanoveném. Má právo slovo neudělit nebo odebrat, zejména v případech, kdy se příspěvek netýká projednávaných bodů nebo přesáhne časový limit 3 minut, se opakuje apod. Jeden řečník k jednomu bodu může vystoupit jednou.

24. Akcionáři mohou požádat o zodpovězení písemných dotazů v diskusi nebo v závěru valné hromady. V případě nedostatku času na zodpovězení bude tak učiněno následně osobním doručením nebo dopisem představenstva.
25. Požadovaná informace může být odmítnuta (zčásti nebo zcela), pokud by její poskytnutí mohlo přivodit újmu akciové společnosti nebo je předmětem obchodního tajemství.
26. Řídící VH je oprávněn v případě potřeby vyhlásit přestávku. 

27. V případě nejasností výkladu některých ustanovení tohoto jednacího řádu, stanov apod. rozhoduje o dalším postupu řídící valné hromady.
28. Zápis o průběhu valné hromady pořídí zapisovatel do 15-ti dnů. Zápis musí obsahovat:
a) datum a místo konání valného hromady, počet přítomných akcionářů včetně plných mocí, přijatá usnesení, výsledky hlasování
b) znění každé z případných námitek akcionáře s údajem o jménu a příjmení akcionáře, který námitku uplatnil.
Zápis z valné hromady podepisují předsedající členské schůze, zapisovatel a ověřovatelé.
Tento jednací a volební řád valné hromady ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. se sídlem v Klášterci nad Orlicí byl schválen valnou hromadou dne 24. května 2024