Pozvánka na VH 2022

Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí čp. 120

IČ 60917598 (Zápis v OR Krajského soudu v Hradci Králové 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180)
svolává řádnou valnou hromadu na 28. 5. 2021 od 17.00 hod. v sokolovně v Klášterci n. Orlicí

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedajícího VH, sčitatelů, ověřovatelů a zapisovatele.
4. Zpráva o činnosti představenstva a.s.
5. Výsledek hospodaření, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Návrh usnesení:
Odst. 7 A: VH schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2021
Odst. 7 B: VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku
VH bere na vědomí Zprávu dozorčí rady
8. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (dále jen VH) je 27. 4. 2022. Význam rozhodného dne k účasti na VH spočívá v tom, že právo účastnit se řádné VH a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, vedeném v sídle společnosti.
Prezence od 16.30 hodin.
Akcionáři, kteří se osobně zúčastní valné hromady, prokáží u prezence svoji totožnost. V případě zastupování akcionáře se zmocněnec prokáže plnou mocí. Z této plné moci musí být zřejmé, v jaké rozsahu je zmocněn zastupovat (tiskopis v příloze).
Upozornění:
Náležitosti související s VH jsou k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře 30 dnů před konáním VH v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti nebo na www.akcionari.ziva.cz Akcionář má právo vyžádat si na vlastní náklady a nebezpečí zaslání kopií. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady konané 27. 5. 2022 a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu: schválení jednacího řádu VH
Návrh usnesení: - VH schvaluje jednací řád VH ve znění předloženém představenstvem společnosti. Návrh jednacího řádu je k seznámení na www.akcionari.ziva.cz.

Zdůvodnění: Jednací řád VH je v souladu se stanovami společnosti a byl i v minulosti valnými hromadami používán. Vychází z dosavadních zvyklostí.
K bodu 3 pořadu :
Návrh usnesení:
VH volí předsedou VH : Ing. Oldřicha Žďárského;
- zapisovatele: Ing. Pavla Fišerová
- osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři):
- ověřovatelé zápisu a skrutátoři:
Ověřovatele zápisu a skrutátory představenstvo navrhuje vybrat až z akcionářů přítomných na VH.
Zdůvodnění: Navržení kandidáti mají s ohledem na jejich věk a praxi všechny předpoklady naplnit úkoly související s průběhem VH.
K bodu 7 odst. A:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. za účetní období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.
Zdůvodnění:
Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka je tvořena Rozvahou k 31. 12. 2021, Výkazem zisků a ztrát, přehledem
peněžních toků k 31. 12. 2021 a přílohou k účetní závěrce. Výroční zpráva obsahuje všechny požadované finanční informace včetně podnikatelské činnosti. Výroční zpráva a účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Karlem
Veverkou, přičemž jeho zpráva je také nedílnou součástí výroční zprávy. Auditor ve své zprávě konstatuje, že účetní závěrka zachycuje a podává věrný obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů k 31. 12. 2021.
Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2021 ( v tis. Kč):
Aktiva celkem (netto): 212.975 Pasiva celkem: 212.975
Z toho – dlouhodobý majetek: 152.657 Z toho - vlastní kapitál: 135.340
- oběžná aktiva: 54.252 - cizí zdroje: 77.570
Výnosy celkem: 127.160
Náklady celkem: 123.957
Zisk: 3.203
K bodu 7 odst. B:
Návrh usnesení:
VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 3.203.375,35 Kč za rok 2021 takto:
- odvod do FKSP 200.000 Kč
- podíl na zisku (dividendy akcionářům) 361.281 Kč tzn. vyplatit dividendu ve výši 5,88 Kč na jednu akcii před zdaněním srážkovou daní 15 %
- zbytek 2.642.089,35 Kč ponechat jako nerozdělený výsledek.
Zdůvodnění:
Představenstvo navrhuje pro zajištění funkce Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) doplnit jej částkou ve výši 200.000,-- Kč. FKSP je určen k financování benefitů pro zaměstnance a má motivační efekt jak pro stávající zaměstnance, tak pro zájemce o práci v ŽIVĚ, a. s. Dále je navrhována výplata dividendy ve výši 5,-- Kč po zdanění na jednu akcii. Dosažený hospodářský výsledek za rok 2021 a finanční stabilita společnosti umožňují, aby byla dividenda vyplacena.  Výplatou dividendy nedojde k ohrožení likvidity společnosti. Na druhé straně vzhledem k velikosti závazků zejména ze stavby mléčné farmy a ve snaže udržet rating společnosti a neohrozit postavení věřitelů není navrhována dividenda vyšší. Zbytek ve výši 2.642.089,35 Kč je z výše zvedeného důvodu navrhováno ponechat jako nerozdělený.
Splatnost dividendy je od 1. října 2022 do 31.12.2024 na bankovní účet akcionáře, který sdělí nebo již sdělil společnosti. Jiný způsob výplaty dividendy než na bankovní účet zákon neumožňuje. Rozhodný den pro výplatu dividendy bude shodný s rozhodným dnem pro účast na VH.
Návrh usnesení: VH bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.

 

Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
V Klášterci nad Orlicí dne 26. 4. 2021