Jednací řád VH 2023

Jednací řád valné hromady ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.
Tento jednací řad navazuje na stanovy ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., a na ustanovení
platného zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Platí až do okamžiku
schválení nového jednacího řádu.
l. Účast akcionáře
- Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady (dále jen VH), hlasovat na ní,
požadovat a dostat vysvětlení týkající se společnosti a jí ovládaných osob, uplatňovat
návrhy a protinávrhy.
- Akcionář se účastní valné hromady buďto osobně nebo v zastoupení na základě písemné
plné moci (dále jen „ přítomný akcionář “ ).
- Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- Rozhodným dnem pro účast je třicátý den předcházející konání VH.
2. Zahájení valné hromady
- Jednání zahajuje člen představenstva a. s., jehož tím představenstvo pověří.
- Seznámí s přítomností na valné hromadě, předloží návrh na předsedu valné hromady.
- Zvolený předseda valné hromady navrhne a řídí volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů popř. návrhové a volební komise.
- VH může vyčkat 30 minut od začátku uvedeného na pozvánce na příchod akcionářů.
3. Prezence a usnášení schopnost
- Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři představující více než
30% základního kapitálu.
- Prezence na valné hromadě se děje před počátkem i v průběhu jednání.
- Každý přítomný akcionář valné hromady obdrží hlasovací lístek (lístky) s počtem
zastupovaných akcií, tedy s počtem hlasů. Tímto a jen tímto lístkem na výzvu
předsedajícího VH hlasuje při veřejném hlasování. Pokud akcionář zastupuje i jiné
osoby, může vykonávat hlasovací práva k nim (hlasům-akciím) náležejícím – odlišně.
- Akcionář je povinen na požádání pracovníků prezentace prokázat svou totožnost
průkazem, ze kterého lze totožnost zjistit. Zmocněnci se prokazují písemnou plnou
mocí, která zůstává a archivuje se s prezenční listinou. Po zahájení VH pracovníci
prezence zaznamenají u každého akcionáře nebo jeho zástupce, který se dostaví po
zahájení VH do prezenční listiny čas příchodu a každý akcionář či jeho zástupce, který
předčasně opustí jednání VH odevzdá hlasovací lístek a svým podpisem v prezenční
listině potvrdí čas svého odchodu.
- Správnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předseda VH a zapisovatel.
4. Jednání valné hromady
- Jednání valné hromady se zásadně řídí programem jednání, jenž byl uveden na
pozvánkách.
- Jednání o věci dle pořadu a programu VH uvede předseda valné hromady. Předseda
může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů nebo o projednávání více bodů
společně.
- Dotazy, protinávrhy a protesty předkládá přítomný akcionář předsedovi valné hromady
písemně během jednání valné hromady. Odpovědi na ně je povinen zajistit předseda
představenstva, a to dle povahy buď hned, nebo do 30-ti dnů ode dne konání valné
hromady.
- Z jednání VH může být pořízen i audiozáznam, který se stává součástí zápisu.
- Do diskuse je možno se přihlásit zvednutím ruky a vystoupit až po udělení slova
předsedou VH. V případě pořizování audiozáznamu, jako součásti zápisu z jednání VH,
musí diskutující hovořit na mikrofon a před přednesením diskusního příspěvku se musí
diskutující řádně představit. Předseda uděluje slovo v pořadí jím stanoveném. Má právo
slovo neudělit nebo odebrat, zejména v případech, kdy se příspěvek netýká
projednávaných bodů, přesahuje časový limit 3 minut, opakuje se apod.. Jeden řečník
smí v diskusi k jednomu bodu vystoupit nejvýše 2x, to se netýká předkladatele zprávy,
který může vystoupit s odpovědí na přednesené připomínky, požádá-li o to
předsedajícího VH. K opravě věcného obsahu v přednesu řečníka mohou přítomní
akcionáři VH vystoupit s jednou stručnou technickou poznámkou v trvání nejvýše půl
minuty.
- Člen představenstva a dozorčí rady může vystoupit bez omezení.
- Požadovaná informace může být odmítnuta (zčásti nebo zcela), pokud by její
poskytnutí mohlo přivodit újmu společnosti nebo je předmětem obchodního tajemství.
Protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce nebo v případě, že o
rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis, je třeba doručit písemně nejméně pět
pracovních dnů před dnem konání valné hromady do sídla společnosti. To neplatí,
jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
- Předseda VH je oprávněn v případě potřeby, dlouhého trvání VH apod., vyhlásit
přestávku.
- V případě nejasností výkladu některých ustanovení jednacího řádu, stanov apod.
rozhoduje o dalším postupu valné hromady její předseda.
5. Hlasování valné hromady
- V souladu s ustanovením stanov se hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva a pak
o návrzích v pořadí, jak byly předloženy předsedovi valné hromady.
- Je-li návrh schválen, tj. získal potřebný počet hlasů, o ostatních návrzích se již nehlasuje.
- O způsobu hlasování (veřejné, tajné, systém při větším počtu kandidátů apod. či jinak)
rozhoduje předseda valné hromady.
- Při hlasování má předseda valné hromady právo vyzvat ke hlasování v tzv.obráceném
pořadí: „kdo je proti, zdržel se hlasování, kdo je pro“.
- Po každém hlasování provedou sčitatelé sečtení hlasů a výsledek oznámí předseda
VH. V případě hlasování v pořadí „kdo je proti, zdržel se“ je možné upustit od hlasování
a sčítání hlasů na otázku „kdo je pro“ v případě, kdy je již po otázkách „kdo je proti,
zdržel se“ naprosto zřejmý výsledek hlasování. Výsledek hlasování se určí dopočítáním
do počtu přítomných akcionářů.
- Volby členů orgánů akciové společnosti se řídí Volebním řádem
- Valná hromada rozhoduje většinou přítomných hlasů, není-li ze stanov či podle zákona
č. 90/2012 Sb. větší potřeby hlasů.
- O návrzích na činovníky VH (sčitatelé, zapisovatel, ověřovatelé, členové komise
pro usnesení ap.) lze hlasovat najednou jedním hlasováním.
- Před každým hlasováním je předseda povinen umožnit dotazy a připomínky k
návrhu, o němž se hlasuje, pokud hlasování nepředcházela diskuse.
Tento Jednací řád byl schválen VH ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. Klášterec nad Orlicí,
konanou dne: 26.5.2023
podpis předsedajícího VH