Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021

                                   Příloha k účetní závěrce

                       sestavované dle § 39 vyhlášky č. 500/2002

                                                   k 31.12.2021

 

 

 1. Popis společnosti:

 

Obchodní firma: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.                                          

Sídlo: Klášterec nad Orlicí 120

Identifikační číslo (IČ): 60917598

Právní forma: akciová společnost                

Předmět podnikání:

-       zemědělství se zaměřením na výrobu mléka, objemných krmiv, brambor a řepky,

-       obchodní činnost – prodej komunální, zemědělské a zahradní techniky a její servis,

-       dřevostavby – produkce dřevěných výrobků a díla na zakázku, zejména stavby a rekonstrukce budov ze dřeva,

-       doplňkově se provádí další služby (práce mechanizace, prodej nafty, pronájem budov aj.).                                                                                                        

Rozvahový den: 31.12.2021            

Účetní období: 1.1.2021 – 31.12.2021              

Druh účetní závěrky: řádná

Okamžik sestavení účetní závěrky: 29.4.2021              

Zápis do obchodního rejstříku: Obchodní soud v Hradci Králové, dne 19.1.1995, oddíl B, vložka 1180

 1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

 

Účetnictví je vedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtující v soustavě podvojného účetnictví a českými účetními standardy.

 1. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

Způsob vedení účetnictví

Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek.

Pro vedení účetnictví je používáno prostředků výpočetní techniky, používá se účetní program Helios Orange firmy Asseco Solutions, a.s. Praha, který odpovídá požadavkům uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

 

a) Dlouhodobý hmotný majetek:

-       pozemky, budovy a stavby bez ohledu na pořizovací cenu,

-       samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než 80.000,-Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok,

-       základní stádo dojnic bez ohledu na pořizovací cenu.

Oceňování dlouhodobého majetku /DHM/ - dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení DHM zvyšují jeho pořizovací cenu. Případné dotace snižují jeho pořizovací cenu. Účetní odpisy DHM jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Způsob odepisování hmotného majetku - účetní odpisy jsou stanoveny na základě plánova-né doby životnosti dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek zařazený v roce 2021 byl odepisován následovně:

Doba odepisování                                                                                      počet let

Stroje, přístroje a zařízení - osobní automobily                                              4

                                           - zemědělské stroje a traktory                              6

                                           - technologie bramborárny                                8-10

Základní stádo krav                                                                                       3

 

b) Finanční majetek

Finanční majetek se oceňuje pořizovací cenami a ostatními náklady, které s pořízením souvisejí. Opravnou položkou je tato cena korigována na reálnou hodnotu.

 

c) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech v CZK a EUR.

 

d) Zásoby

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. Zásobami je skladovaný materiál, nedokončená výroba (rostlinná pro sklizeň příštích let, stavební zakázky, neukončené projekty), výrobky vlastní výroby a zboží.

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Vedlejší pořizovací náklady nakoupených zásob jsou zahrnuty do ceny v případě, že jsou účtovány současně s pořízením zboží. V ostatních případech jsou účtovány do nákladů a při inventarizaci pořizovaných zásob je k rozvahovému dni u významných položek provedeno časové rozlišení.

Kancelářské potřeby, tiskoviny, reklamní materiál, topivo, čisticí prostředky, PHM čerpané do os. automobilů mimo podnik, drobný stavební, ostatní materiál a náhradní díly jsou účtovány v okamžiku nákupu přímo do spotřeby.

Výrobky, přírůstky zvířat a nedokončená výroba se oceňují vlastními náklady stanovenými na základě plánových kalkulací. Pro meziroční porovnatelnost se dlouhodobě nemění. Normy přirozených úbytků zásob jsou dány vnitropodnikovou směrnicí. Týká se skladovaných brambor, zboží v prodejně a skladu s průmyslovým zbožím a náhradními díly a PHM. Přirozenými úbytky jsou i nezaviněné úhyny zvířat způsobené nemocemi či úrazy.

Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehod-noceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuál-ního posouzení zásob.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Společnost tvoří daňové opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách.

Účetní opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v případě všech pohledávek, od jejichž splatnosti uplynul jeden rok a jejich úhrada není zajištěna, případně i v případě těžko vymahatelných pohledávek s kratší splatností.

 

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové.

 

g) Cizí zdroje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institu-cím a dodavatelům, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

h) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

 

i) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

 

j) Účtování výnosů a nákladů – časové rozlišení

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvi-sejí. Pokud je známá jejich výše do ukončení prací na účetní závěrce, provádí se v kategorii náklady a výdaje příštích období nebo výnosy a příjmy příštích období. Pokud není přesně známá částka, provádí se v kategorii dohadné účty aktivní (předpokládané dotace, pojistná plnění, provize) a dohadné účty pasivní (především nevyfakturované dodávky zboží a služeb).

 

k) Daň z příjmů

Daňová povinnost vůči státu se zjišťuje podle zákona o dani z příjmu. Povinnost účtovat o odložené dani, tj. daňovém závazku, je ze zákona o účetnictví.

 

l) Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

m) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

 1. Popis významných údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty

 

 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

  Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek
Software 494 0 0 0 494
Celkem 2021 494 0 0 0 494
Celkem 2020 494 0 0 0 494

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

  Počáteční zůstatek Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Převody Konečný zůstatek Opravné položky   Účetní hodnota
Software 494 0 0 0 0 494 0   0
Celkem 2021 494 0 0 0 0 494 0   0
Celkem 2020 464 30 0 0 0 494 0   0
 1. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

  Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek
Pozemky 18 147 5 982 1 0 24 128
Stavby 158 518 4 136 0 0 162 654
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 87 379 10 424 748 0 97 055
Dospělá zvířata a jejich skupiny 17 336 4 644 5 003 0 16 977
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 423 24 793 25 185 0 31
Celkem 2021 281 803 49 979 30 937 0 300 845
Celkem 2020 277 903 20 354 16 454 0 281 803

V roce 2021 byl nakoupen hmotný majetek v celkové částce 10.087 tis. Kč, z toho největší položky činily traktor CLAAS Axion (3,2 mil. Kč), 2 traktorové návěsy (celkem 1.496 tis. Kč), krmný vůz STRAUTMANN (1.054 tis. Kč). Na bramborárně ve Zbudově proběhla rekonstrukce, při níž došlo zejména k výměně linky na brambory (1.538 tis. Kč) a byla pořízena také klimatizační technologie (1.274 tis. Kč).

Zakoupeny byly 2 osobní automobily Fiat Doblo pro rostlinnou a živočišnou výrobu a VW Golf pro nové středisko prodeje hnojiv v celkové částce 1.113 tis. Kč.

Pozemky nakoupené v roce 2021 za 5.982 tis. Kč zvýšily výměru vlastních pozemků o 21,5 ha na 446,46 ha.

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

  Počáteční zůstatek Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Převody Konečný zůstatek Opravné položky   Účetní hodnota
Pozemky 0 0 0 0 0 0 0   24 128
Stavby 63 794 4 870 0 0 0 68 664 0   93 990
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 70 319 4 958 0 748 0 74 529 0   22 526
Dospělá zvířata a jejich skupiny 9 762 4 224 1 411 5 003 0 10 394 0   6 583
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 31 0 0 0 0 31 0   0
Celkem 2021 143 906 14 052 1 411 5 751 0 153 618 0   147 227
Celkem 2020 135 223 13 573 1 440 6 361 0 143 875 31   137 897
 1. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen zejména obchodním podílem v ovládané společnosti – obchodní podíl v AGRIA Klášterec s.r.o. v částce 4.712 tis. Kč. V další ovládané společnosti  Scandisystem s.r.o. v likvidaci byla v prosinci 2021 ukončená likvidace výmazem z obchodního rejstříku.

Ostatní dlouhodobé podíly jsou tvořeny především akciemi v Kunvaldská a.s. v hodnotě 132 tis. Kč a dalším členským vkladem v MORAVA o. d. v částce 485 tis. Kč.

Přehled dceřiných společností:

Název Sídlo Podíl na zákl. kapitálu Vlastní kapitál Hosp. výsledek po zdanění - r. 2021
AGRIA Klášterec s.r.o. Klášterec nad Orlicí 120 100 % 7 512 871
 1. Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky tj. pohledávky ve splatnosti, se splatností delší než 1 rok od rozvahového dne 31.12.2021 jsou v celkové částce 1.547 tis. Kč za zboží pro obec Červená Voda a technické služby města Opočna.

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

Kategorie pohledávek Stav k 31.12.2020 Opravná položka Stav k 31.12.2021 Opravná položka
Do lhůty splatnosti 13 075   11 589  
Po splatnosti do 30 dnů 39   262  
Po splatnosti od 31 - 90 dnů 1 493   989  
Po splatnosti od 91 - 365 dnů 27   40  
Po splatnosti nad 365 dnů 4 596 4 596 4 152 4 150
Celkem 19 230 4   596 17 032 4 150

V pohledávkách do 30 dnů po splatnosti jsou pohledávky za Agrií v hodnotě 284 tis. Kč. Starší pohledávky za Agrií v evidenci za rok 2021nejsou.

Opravná položka k pohledávce vytvořené dle zákona o rezervách za Ing. Dvořákem z roku 2010 (insolvenční řízení) se snížila o zaplacenou část 424 tis. Kč. zůstává v celkové hodnotě 3.580 tis. Kč.. Další opravné položky se snížily o 22 tis.Kč., jsou 570 tis. Kč k pohledávkám přihlášeným k vymáhání. Nové opravné položky nebyly tvořeny.

V pohledávkách ostatních je největší: Stát – daňové pohledávky za vratku zelené nafty 509 tis. Kč III.za IV.Q 2021 a dotace SZIF (LFA) 2.594 tis. Kč.

 1. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv v hodnotě 6 953 tis. Kč.

Opravné

položky k:

Zůstatek k 31. 12. 2019 Netto změna v roce 2020 Zůstatek k 31. 12. 2020 Netto změna v roce 2021 Zůstatek k 31. 12. 2021
zásobám 1 640 40 1 680 -410 1 270
pohledávkám 4 683 -87 4 596 -446 4 150
vkladu s rozh. vlivem 0 0 0 0 0
nedok. výrobě - panely 1 000 498 1 498 0 1 498
           
Kr. finanční majetek - akcie 35 0 35 0 35

                 celkem                           7 358                     451                   7 809                     -856                   6953

 1. Dohadné účty aktivní a časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období 186 tis. Kč zahrnují především obnovu ochranných známek, systémovou podporu HELIOS, Antivirus ESET, různá pojištění a prezentaci na webu www.technika-ziva.cz a jsou účtovány do nákladů roku 2022, případně následujících.

Mezi příjmy příštích období se řadí hlavně dotace SZIF a PGRLF za rok 2021, které byly přiznány po 1.1.2022. Jedná se o částku 5.880 tis. Kč. Největšími položkami jsou dotace na krávy s TPM (1.833 tis. Kč), Greening (1.159 tis. Kč) a národní wellfare (1.349 tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty obratové bonusy Pronachem, K.B.T., BG Technik a Syngenta.

Dohadné účty aktivní k 31.12.2021 neevidujeme.

           

.

 1. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, nerozděleným ziskem, investičními dotacemi z r. 96 (likvidace IBR) a 97 (bonifikace 50 % půjčky = 172 tis. Kč) a fondy rezervním a FKSP. Základní kapitál je tvořen 61.440 ks akcií na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě 1.000 Kč a je plně splacen. Představenstvo navrhuje výplatu dividendy za rok 2021 v částce 5 Kč za akcii po zdanění.

 

 1. Závazky

 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů

 

Kategorie závazků Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021
Do lhůty splatnosti 5 440 9 022
Po splatnosti do 30 dnů 1 547 3 018
Po splatnosti od 31 - 90 dnů 3 0
Po splatnosti od 91 - 365 dnů 0 48
Po splatnosti nad 365 dnů 138 95
Celkem 7 128 12 183

 

Výše splatných závazků ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně z mezd - jedná se o závazky vzniklé z mezd za prosinec 2021 a jednotlivé částky těchto závazků jsou:

-       sociální pojištění: 610 tis. Kč, zaplaceno 19.1.2022

-       zdravotní pojištění: 266 tis. Kč, zaplaceno 19.1.2022

Stát - daňový závazek je tvořen daňovou povinností DPH 441 tis. Kč; silniční daní 5 tis. Kč, zálohou na daň z příjmů ze závislé činnosti 84 tis. Kč a srážkovou daní 3 tis. Kč.

 

Kromě úvěrů na nákup půdy od PGLF (335 tis. Kč) a od Sberbank (2.321 tis. Kč a 2.435 tis. Kč) jsou bankovní úvěry čerpány u Komerční banky: Dlouhodobé 38.637 tis.Kč a krátkodobé, tj. splatné v roce 2022 16.651 tis. Kč.

Výše úvěrů k 31.12.2021:

Účel úvěru Čerpání Výše v tis. Kč Zůstatek k 31.12.2021 Úrok v % k 1.1.2022 Splatnost
Revolving - na pohledávky 2014 až 7 000 6 100 5,55 neurčitá
Nákup půdy - hypotéka III. 2007 707 12 2,35 2022
Nákup půdy - hypotéka IV. 2015 - 2016 2 816 1 011 6,09 2025
Stavba OMD Zbudov 2012 36 000 3 337 5,81 2022
Stavba MF II. 2017 45 000 28 308 5,74 2028
Stroje 19 2019 3 500 1 248 3,60 2023
PGRLF – nákup půdy 2020 1 100 335 4,75 2029
Covid 2020 500 0 1,71 2021
Sberbank – nákup půdy I. 2021 2 500 2 321 2,00 2028
Sberbank – náup půdy II. 2021 2 500 2 435 3,40 2031
Rekonstrukce bramborárny 2021 5 732 5 732 4,88 2027
Stroje 2021 2021 4 500 4 449 4,208 2026

U úvěrů na nákup půdy hypo III, stavbu MF II a Stroje 19 jsou úroky dotovány PGRLF.

Závazky z ručitelských a podobných smluv ke konci roku 2021 nebyly.

Ve prospěch Komerční banky jsou zastaveny (v zůstatkových cenách k 31.12.2021):

-       sídlo firmy – budova čp. 120 (zůstat. cena 1.195 tis. Kč) – LV 726, st. parcela 161,

-       budovy a pozemky v areálu OMD Zbudov – OMD vč. technologie, sen. žlabu, komunikace (zůstatková cena 25.919 tis. Kč) LV 726, čp 810/1-4, 633, 3116,

-       budovy a pozemky v areálu Mléčné farmy v Českých Petrovicích, LV 191 (ZC 49.379 tis. Kč)

-       pohledávky ve lhůtě splatnosti,

-       úvěrované pozemky (hypoteční úvěry), pořizovací cena celkem 3.523 tis. Kč,

-       traktor KUBOTA M7171-vyměna v IX/18 (zůstatková cena 1.191 tis. Kč),

-       traktor CLAAS ( zůst. cena 1.751 tis. Kč)

 1. Dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasiv

Dohadný účet pasivní (79 tis. Kč) zahrnuje zboží fakturované v roce 2021 jako součást stroje a nájemné za pozemky fakturované v roce 2021 (2 tis. Kč).

Mezi výdaje příštích období (225 tis. Kč) patří zejména audit roku 2021, elektřina (162 tis. Kč plně kompenzovaná zapl. zálohami) a mobily (6 tis. Kč) fakturované v roce 2022 .

 

 1. Daň z příjmů

Odložený daňový závazek byl oproti roku 2020 zvýšen o 508 tis. Kč. Odložená daň se zjišťuje u všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví.

         Stav k 31.12.2021 v tis. Kč:                                                          

Položky Účetní hodnota Daňová hodnota Sazba daně Odložená daň
Zůstatková cena z DM 123 097 103 948 19 3 638 DZ
OP k zásobám a zboží 1 250      DP
OP k nedok. výrobě 1 528      DP
OP celkem 2 778   19 -       532 DP
Částka odložené daně v tis. Kč k 31.12.2021 3 107

 

 1. Ostatní údaje
 • Položky neuvedené v rozvaze

Důležitými údaji v podrozvahové evidenci jsou:

-     drobný hmotný a nehmotný majetek – pořizovací hodnota 6.186 tis. Kč,

-     pronajatá zemědělská půda – 568 ha,

 

 • Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem (nad 10 mil. Kč)

Nákladová položka služby zahrnuje nájemné za půdu, sklizňové služby; stavebně montážní práce pro zakázky dřevostaveb; veterinární, inseminační a plemenářské služby; reklamu, propagaci a poradenské služby.

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména tržby z prodeje, krav, materiálu a provozní dotace, z nichž největší jsou:

Dotační titul Výše dotace v tis. Kč
SZIF - LFA 2 584
SZIF – SAPS 2 108
SZIF – krávy s TPM 2 022
SZIF – Welfare 1 312
SZIF - Greening 1 261
SZIF – dotace Paznehty 551
 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2021:

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v a.s. je 66,12 osob, z toho je 7 členů řídících orgánů.

Středisko                                 Počet zaměstnanců

Rostlinná výroba                                       8

Živočišná výroba                                     20

Mechanizace                                           15

Dřevovýroba                                            13

CZKT                                                         7

THP                                                           5

 • Odměny představenstvu a dozorčí radě

Odměny představenstvu a dozorčí radě činily za rok 2021 celkem 910 tis. Kč.

 • Návrh na rozdělení zisku

Ze zisku z hospodaření 3.203.370,35 Kč za rok 2021 navrhuje představenstvo přidělit    do FKSP 200.000,00 Kč, na dividendy 361.281,00 Kč a 2.642.089,35 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

 

 • Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích je samostatnou přílohou. Peněžní toky vykazujeme nepřímou metodou dle § 42 odst. 1 b) vyhlášky 500/2002 Sb.

 • Popis následných událostí

Události po rozvahovém dni je řada a výhled na rok 2022 je nejistý. Velkým rizikem do příštích let je politika současné vlády a EU, jejímž dopadem má být snížení dotací, snížení osevních ploch a prohloubení nerovnosti v podmínkách hospodaření jednotlivých typů firem, zejména pro produkční podniky. Již od léta 2021 velmi rychle rostou ceny většiny vstupů a k akceleraci růstu došlo po zahájení války na Ukrajině. Jedná se zejména o hnojiva, energie, pneumatiky, krmiva, řezivo a řadu dalších stavebních materiálů. Více než trojnásobně také stoupla úroková sazba u našich úvěrů. Na druhé straně růst cen mléka se pohybuje kolem 15 - 20%, u brambor ceny stagnují, u řepky je současná cena výhodná, ale její výměru jsme snížili a více tržních plodin nemáme. Snížili se komplikace v souvislosti s covidem, ale toto onemocnění nezmizelo a nadále jeho výskyt může komplikovat zejména personální zajištění provozu.  

     Ze všech těchto důvodů bude naplnění plánu přijatého v lednu poměrně obtížné. Přesto zatím stále počítáme s celkovými tržbami vč. dotací kolem 166 mil. a ziskem 2,0 mil. Kč. I do budoucna počítáme s nepřetržitým trváním naší společnosti a neuvažujeme o žád-ných vlivech, které by to měly (mohly) změnit. S tímto předpokladem také byla sestavena účetní závěrka.

V Klášterci nad Orlicí dne 29. 4. 2022

 

 

 

                                                                                  ............................................................                              

                                                                                       předseda představenstva