Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021      

Společnost:       ŽIVA zemědělská obchodní,   a. s.

Sídlo:                 Klášterec nad Orlicí 120,   PSČ 561 82

IČO:                   60917598

zápis do OR:         19. 1. 1995, Krajský soud v Hradci Král., oddíl B, vložka 1180

Rozvahový den: 31. 12. 2021

 

Předseda představenstva: ing. Oldřich ŽĎÁRSKÝ

Obsah:   Činnost a výsledky společnosti v roce 2021

                   Zpráva auditora

                   Účetní výkazy

                 Příloha k účetní závěrce

                   Výkaz o změnách vlastního kapitálu

                   Přehled o peněžních tocích

Klášterec nad Orlicí dne 29. 4. 2022

 

Činnost a výsledky společnosti v r. 2021

ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., se zaměřuje především na tradiční zemědělskou výrobu s hlavními produkty mléko, brambory, řepka a objemná krmiva. Podíl zemědělství na celkových výnosech firmy loni činil zhruba 63%. Dále se firma zabývá výrobou sendvičových panelů, stavbami dřevostaveb a roubenek, jejich opravami, výrobou a montáží oken a dalších truhlářských výrobků. Třetím oborem podnikání je prodej a servis zahradní, zemědělské a ko-munální techniky. V závěru roku společnost zahájila novou činnost, jíž je prodej hnojiv se zaměřením zejména na organická hnojiva s certifikátem vhodnosti pro tzv. ekologické zemědělství. Podle uvedených odvětví je také společnost organizačně členěna.  

ŽIVA, a. s., je majitelkou 100% podílu ve společnosti Agria Klášterec, s.r.o., která se zabývá chovem mladého dobytka a pěstováním zelené píce. Ke konci roku 2021 odepsala ŽIVA, a. s. 100% podíl ve společnosti Scandisystem s.r.o. v likvidaci. Společnost byla zlikvidována a 5. 1. 2022 vymazána z obchodního rejstříku. Likvidační zůstatek byl nulový, ale v průběhu likvidace došlo k úhradě podstatné části závazků vůči ŽIVĚ a.s. ŽIVA a.s. nemá žádnou investici nebo organizační složku v zahraničí.

Významných událostí a vlivů na činnost a výsledky hospodaření byla v roce 2021 celá řada. Jedním z nejdůležitějších byly koronavirus a onemocnění covid-19. Následná opatření a rizika přinesly podobné problémy jako před rokem: problémy s odbytem některých výrobků, zejména brambor, zvýšené náklady na desinfekce, organizační opatření zejména k zajištění testování zaměstnanců a náhrad zaměstnanců postižených covidem anebo karanténou, nižší ochotu důchodců k výpomoci při sezonních pracích. Neopakovaly se však opatření typu „dotace na podporu ztížené činnosti“, pokles cen vstupů apod. Naopak dalším významným jevem, který se naplno rozjel v druhém pololetí, byl rychlý růst cen, zejména stavebních materiálů, nafty, náhradních dílů apod. Dále některé zboží a materiály začaly být nedostatkové. A poměrně výrazně začaly stoupat úroky z úvěrů. Další významné vlivy jsou uvedeny podle jednotlivých oborů. Jako významné hodnotíme i zapojení do propagace českého zemědělství, a to v podobě dvou dnů otevřených dveří, v červenci spolu s dětským dnem na Mléčné farmě v Petrovicích a v září na nové bramborárně a OMD na Zbudově.

            Rostlinná výroba: Rok byl podobně jako před rokem poměrně deštivý, sklizené obilí i řepka byly vlhké, mokré byly i brambory, které jsme ale mohli usušit v nové klimatizační jednotce a jejich přezimování v novém skladu bylo vynikající. Změnila se struktura osevních ploch, výměra řepky a brambor se snížila ve prospěch krmných plodin. Těch bylo sklizeno dost, ale jeho kvalita zejména kvůli mokrému roku je nižší, s negativním vlivem na užitkovost dojnic. Na jaře se opakoval menší zájem o brambory, proto jsme jich malou část opět zkrmili. Relativně vysoké byly loňské výnosy obilovin a řepky. Změna ploch pěstovaných plodin měla vliv na finanční ukazatele. Tržby byly o 1,7 mil. vyšší než v roce 2020, přesto ale nižší než v předcho-zích letech. O 0,5 mil. klesly celkové náklady na osiva a sadbu, naopak vyšší byly náklady na chemickou ochranu. Do nákladů střediska byla zahrnuta také oprava ubytovny pro brigádníky 0,4 mil. Vzhledem k obecnému růstu nákladů a na druhé straně již cca 20 let stejné zúčtovací ceny vyrobených krmiv a jejich větší výměře středisko vykazuje ztrátu kolem 2 mil. Kč.

            Živočišná výroba: Produkce mléka po loňském růstu o 7,8% klesla o 2,8%, zejména díky poklesu užitkovosti o 2,4% na 10.758 l/ks/rok. Přesto se tržby za mléko zvýšily o 4% na 49,4 mil. Kč, a to díky růstu ceny mléka. Z lednových 8,65 Kč/l přes březnové 8,62 Kč/l stoupla na prosincových 9,81 Kč/l a dosáhla průměru 8,89 Kč/l. Důvodem poklesu užitkovosti je zejména nižší kvalita vlastních objemných krmiv. Hodnota příchovků a přírůstků mírně stoupla, v součtu s dceřinou Agrií pak zůstala stejná jako před rokem. Z nákladů jsou nejvyšší náklady na krmiva, za nakoupená i vlastní 22,5 mil., to je, i přes růst cen koncem roku, stejně jako před rokem. Podobný vývoj anebo jen mírný nárůst byl i u léčiv, služeb pro ŽV, většiny materiálů, oprav, elektřiny, mezd apod. K poklesu na úroveň předchozích let došlo u „ostatních služeb“, kdy v r. 2020 jsme mimořádně utratily přes 800 tis. za vývoj projektu „Zlepšení zdravotního stavu končetin pomocí termokamery“. Na druhé straně se v r. 2021 neopakovala dotace na tento projekt a tím celkové dotace vrátily na obvyklou úroveň z předchozích let. Přesto středisko vykázalo nejlepší výsledek za posledních 7 let.

            Naopak středisko Mechanizace vykázalo výsledek za mnoho let nejhorší. Sice díky zimní údržbě silnic stouply tržby o 155 tis., ale náklady na opravy a náhradní díly stouply o 350 tis., na PHM o 520 tis., mzdy o 361 tis a odpisy dokonce o 567 tis. Hodnota služeb pro ostatní podniková střediska stoupla jen o 300 tis., výsledek je tedy o 1,4 mil. horší než před rokem.

            Dřevostavbypo loňském zvýšení výkonů o 20% tentokrát klesly o 11%, na 20,8 mil. Kč. Zároveň ale klesly přímé náklady na materiál o 11%, na poddodávky o 25% a fixní náklady a mzdy stagnovaly nebo vzrostly jen nepatrně. Díky tomu vykázalo toto středisko relativně solidní výsledek, druhý nejlepší výsledek za posledních 12 let. Zatím se tedy neprojevil prudký růst cen stavebních materiálů od léta 2021, ale do dalšího období spolu s růstem úroků z hypoték lze očekávat problémy s odbytem. Proto se opět začaly doplňkově brát zakázky na výrobu oken, beden apod.

            Středisko Centrum zahradní a komunální techniky mělo loni velmi úspěšný rok. Tržby stouply o 40% na celkových 21 mil., mírně stoupl i rabat. K růstu mj. přispělo i obnovení prodeje značky Seco. Náklady významně stouply jen u DHM (nákup notebooků) a u mezd o 16%. Středisko tak po letech významně přispělo k zisku podniku. I zde jsou problémy. Především některé zboží, např. malotraktory a některé náhr. díly, se staly nedostatkovým zbožím a považujeme za úspěch, že se nám zatím daří zajistit žádaný sortiment v plném rozsahu. Dále v samém konci roku náhle zemřel dlouholetý vedoucí prodejny, zatím se ale daří personálně tuto ztrátu nahradit.

            Z ostatních aktivit je významnější pouze pronájem bytů s celkovými tržbami 510 tis. Závodní stravování bylo pronajato. Tržby z přeprodeje mléčných výrobků nebo nafty se pohybují v řádech statisíců Kč, s minimálním ziskem. K prodeji nemovitostí s výjimkou pozemku za 7 tis. Kč v r. 2021 nedošlo. V úvodu zmíněná nová aktivita zahájená koncem roku - prodej hnojiv – do roku 2021 přinesla jen malý objem tržeb 680 tis., zřízení e-shopu, počáteční náklady na reklamu a zařízení kanceláře však přinesly účetní ztrátu cca 190 tis. Kč.

            Celkové účetní výsledky za rok 2021 byly značně ovlivněny zúčtováním opravných položek do výnosů. Z důvodu výrazného snížení stavu bezobrátkových zásob, zejména zboží na prodejně, bylo do výnosů rozpuštěno 410 tis. (přesto podíl opravné položky k celkové hodnotě bezobrátkových zásob stoupl z 50 na 60%). Snížil se i stav nedobytných pohledávek, když ing. Dvořák uhradil 424 tis., další dlužníci uhradili 94 tis. a Scandisystem s.r.o. před svým výmazem z Obchodního rejstříku uhradil 945 tis. Nové nedobytné pohledávky loni nevznikly. Tím byl účetní výsledek zlepšen celkem o 1,87 mil. Kč.

            Celkem dosáhla firma obratu 127 mil. (růst o 1,8%) a hrubého zisku 3,7 mil. Kč. K tomu lze připočíst dalších 1,1 mil. hrubého zisku dceřiné Agria Klášterec s.r.o. Tento hrubý zisk byl následně snížen o daně z příjmů. U ŽIVY jde o daň odloženou v částce 508 tis., u Agrie o splatnou ve výši 204 tis. Kč. Ve srovnání s r. 2020 je celkový zisk ŽIVY vyšší o 1.049 tis., a to po započtení odložené daně z příjmů vyšší o 252 tis. Kč. Po odečtení vlivu rozpuštěných opravných položek můžeme konstatovat, že zisk z běžného hospodaření je podobný jako v r. 2020. To po snížení podílu pěstovaných tržních plodin, růstu cen vstupů, dopadech covidu-19 apod. můžeme hodnotit jako úspěch.

            Investiční činnost se po výdajích v r. 2020 v částce 4,8 mil. zvýšila. V roce 2021 dosáhly investice 20.040 tis. a dalších 4.644 tis. stála obnova základního stáda. Největší inves-ticí byla modernizace bramborárny a skladu brambor s novou třídičkou, klimatizací, střechou atd. za 6,7 mil. Kč. Na tuto akci bude v r. 2022 požádáno o vyplacení dotace ve výši 2,5 mil. Kč. Dalších 6 mil. Kč činil nákupy půdy. Třetí největším výdajem byl nákup těžkého traktoru Claas za 3,2 mil. Kč. Dále byly pořízeny dva velkoobjemové návěsy, krmný vůz a shrnovač píce celkem za 3 mil. Kč a tři osobní auta celkem za 1,1 mil. Kč. K financování byly použity úvěry od Komerční banky na rekonstrukci bramborárny ve výši 6 mil., na nákup strojů ve výši 4,5 mil. a od Sberbank na nákup půdy ve výši 5 mil. Kč, zbytek byl hrazen z vlastních zdrojů.

            V roce 2022 chceme investiční výdaje snížit, přesto je několik akcí naplánováno. První je s využitím dotace na podporu nezemědělské činnosti postavit malou lehkou halu pro sklad zboží a pořídit manipulátor především pro středisko Dřevostaveb. Dále je nutno nahradit dosluhující traktor s nakladačem na mléčné farmě malým manipulátorem, žádost o dotaci byla podána na MAS Orlicko. S cílem zvýšit kvalitu objemných krmiv je na rok 2023 uvažováno o koupi řezačky, s možností půjčení a ověření provozních vlastností již letos. V případě vhodné nabídky bude pokračováno s nákupem půdy.

            Vysoké investiční výdaje ovlivnily finanční situacispolečnosti. Podíl cizích zdrojů stoupl z 33,4 % na 36,4%, když stav bankovních úvěrů stoupl o 8 mil. a vrátil se na stav v r. 2019, stouply i závazky z obchodních vztahů o 5 mil. Kč a rovněž se rovnají stavu před dvěma lety. Stav peněžních prostředků se zvýšil o 27 %, tj. o 1,2 mil. Kč. Vzhledem k těmto číslům chceme letos méně investovat, snížit úvěrové zatížení, ale vzhledem k výši zisku bude navržena výplata malé dividendy.

            Události po rozvahovém dni je řada a výhled na rok 2022 je nejistý. Velkým rizi-kem do příštích let je politika současné vlády a EU, jejímž dopadem má být snížení dotací, snížení osevních ploch a prohloubení nerovnosti v podmínkách hospodaření jednotlivých typů firem, zejména pro produkční podniky. Již od léta 2021 velmi rychle rostou ceny většiny vstupů a k akceleraci růstu došlo po zahájení války na Ukrajině. Jedná se zejména o hnojiva, energie, pneumatiky, krmiva, řezivo a řadu dalších stavebních materiálů. Více než trojnásobně také stoupla úroková sazba u našich úvěrů. Na druhé straně růst cen mléka se pohybuje kolem 15-20%, u brambor ceny stagnují, u řepky je současná cena výhodná, ale její výměru jsme snížili a více tržních plodin nemáme. Snížili se komplikace v souvislosti s covidem, ale toto onemoc-nění nezmizelo a nadále jeho výskyt může komplikovat zejména personální zajištění provozu.  

            Ze všech těchto důvodů bude naplnění plánu přijatého v lednu poměrně obtížné. Přesto zatím stále počítáme s celkovými tržbami vč. dotací kolem 166 mil. a ziskem 2,0 mil. Kč. I do budoucna počítáme s nepřetržitým trváním naší společnosti a neuvažujeme o žádných vlivech, které by to měly (mohly) změnit. S tímto předpokladem také byla sestavena účetní závěrka.

    

Za představenstvo a.s. ŽIVA

ing. Oldřich ŽĎÁRSKÝ                                       ing. Jindřich KALOUS

         předseda představenstva                            ekonom a místopředseda představenstva